Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Srpen 2009

Retrográdní Mars v domech:

29. srpna 2009 v 17:12 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
  • Retrográdní Mars v 1. domě V tomto případě se člověk cítí nejlépe během první fáze retrográdního procesu, kdy se pokouší projektovat sám sebe do budoucnosti, po které touží už nyní. Není-li schopen zařídit to tak, aby se věci děly okamžitě, používá velkou dávku myšlenkové projekce. Vtahuje druhé do svých karmických tužeb, dokud nakonec sám neuvěří, že dokáže skutečně zajistit, aby budoucnost nadešla rychleji, než kdyby nepřiložil ruku k dílu. Alespoň si to myslí.

Retrográdní Mars konkrétně:

29. srpna 2009 v 17:11 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Ve znameních:
  • Retrográdní Mars v Beranu Zde se retrográdní Mars cítí nejlépe v první fázi, kdy se impulzivnost Skopce kombinuje se snahou Marsu vytvářet důrazně budoucnost, ještě dříve než ji nějaké vnější síly učiní realitou. Při takto postaveném Marsu se vyskytuje tolik nejistoty z minulého života, že člověku připadá velmi obtížné prožívat třetí fázi, kdy by měl své minulé činy zhodnotit a zamyslet se sám nad sebou. Stále se pokouší započít s tím, co mělo svůj začátek před tímto životem.

Retrográdní Mars

29. srpna 2009 v 17:10 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Osobnost, kterou dává retrográdní Mars
Tento člověk zakouší nedostatek kontaktu se samou realitou svých systémů potřeb. Prožívá proto potíže při koordinování myšlenek a činů. Minulost jeho života, kterou ve skutečnosti prožívá, je přinejmenším mírně vzdálena jeho vědomí. Následkem obráceného magnetismu retrográdní planety prožívá také sexuální problémy. Je to zaviněno zejména jeho neschopností regulovat tok energie, který mu dává tato planeta žít.

Retrográdní Venuše v domech:

27. srpna 2009 v 20:43 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
V domech:
  • Retrográdní Venuše v 1. domě Tento člověk vyžaduje hodně pozornosti, a přesto se nikdy necítí zcela uspokojen. Příliš se zabývá tím, jak vypadá v očích druhých. v tomto případě se vyskytuje hodně egocentrismu, protože pocity sebelásky vystupují mnohem více na vědomé než na podvědomé úrovni. Pod povrchem neustálého vyhledávání další a další pozornosti má tento člověk vůči sobě ambivalentní pocit. Přestože o sobě smýšlí jako o láskyplné bytosti, není si příliš jist, kolik lásky by měl vlastně druhým dávat. Dává buď příliš mnoho nebo příliš málo. Celkově vzato je množství lásky, které dává nebo přijímá, nepřiměřené situaci.

Retrográdní Venuše konkrétně:

27. srpna 2009 v 20:41 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Retrográdní Venuše konkrétně:
Ve znameních:

Retrográdní Venuše

27. srpna 2009 v 20:41 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Osobnost, kterou dává retrográdní Venuše
Osobnost člověka s retrográdní Venuší se nápadně liší od člověka s direktně se pohybující Venuší. V případě retrográdní Venuše se vyskytuje sklon zvnitřňovat poranění, zpracovávat ve svém nitru to, co by se direktně se pohybující Venuše pokoušela zpracovat otevřeně. Retrográdní Venuše tyto rány nejenom často vytváří, ale také má sklon přehánět jejich dopad. U této konstelace existuje přílišný důraz na nedostatek lásky (nebo lásek) v životě. Stezka lásky není pro tohoto člověka snadno schůdná.

Retrográdní Merkur v domech:

26. srpna 2009 v 19:23 | Ignitus Ventus
V domech:
  • Retrográdní Merkur v 1. domě V tomto případě se člověk cítí nejlépe v první fázi retrográdního procesu, kdy se myšlení zaměřuje na očekávaný postup vpřed. Je netrpělivý, má sklon dělat ukvapené závěry, které je třeba později korigovat. Celý horoskop získává určitou dětinskost, protože mnohé energie planety se přesměrovávají dovnitř, zaměřují se na já.

Retrográdní Merkur konkrétně:

26. srpna 2009 v 19:22 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Retrográdní Merkur konkrétně:

Retrográdní Merkur

26. srpna 2009 v 19:20 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Osobnost, kterou dává retrográdní Merkur
Objevuje-li se v horoskopu retrográdní Merkur, je jedincova vědomá mysl schopná čerpat z univerzálního vědomí ideje z dřívějších dob. Člověk si obvykle není vědom, že to dělá. Co si však uvědomuje, že pro něj není snadné dosáhnout, aby mu druzí porozuměli. Částečně je tomu tak kvůli převrácení Merkurova symbolu, kdy hmota získává převahu nad duchem a duší. V důsledku toho se člověk příliš zabývá formou svých idejí. A to působí na jádro jeho vědění jako blok.

Retrogradita a duchovní růst

21. srpna 2009 v 20:30 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Tím nejúžasnějším na retrográdních planetách je, že přes všechny potíže, které člověk kvůli nim v osobním životě zakouší, jsou duchovními klíči k vyřešení karmy myšlenkových entit. Všichni prožíváme podvojnost v identitě. Část nás samých je "já", zatímco jiná část - část týkající toho, co nás společnost, tradice a rodiče naučili -je "ne-já". Díky učení a touze po přijetí v očích vnějšího světa, je tato "ne-já" identita u většiny lidí velmi silná. Tato skutečnost způsobuje váhavost, strach a útlum, ale také téměř svádí a povzbuzuje "já" identitu k sebevyjádření.

Retrogradita a utkvělé myšlenky

21. srpna 2009 v 20:17 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Třífázový retrográdní proces způsobuje, že člověk prožívá všechny své zkušenosti znovu. Tím vzniká v mysli tendence k neustálému "ozvěnovitému" opakování myšlenkových vzorů. Retrográdní člověk se někdy pokouší druhým vše, co ho ruší, sdělit. Tím však vytváří jenom další zkušenosti, které se budou v budoucnu opakovat. Tímto způsobem se řada stává nekonečnou. Pro retrográdní planetu je proto mnohem jednodušší stát se původcem nutkavých myšlenek nebo činů, než je tomu v případě direktně se pohybující planety.

Retrogradita a sexualita

21. srpna 2009 v 20:07 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Retrográdní planety jsou jednou z hlavních příčin sexuálních problémů v dnešním světě. Sexuální bohatství a naplnění se zakládá téměř výhradně na vědomí dvou lidí, kteří se setkávají a splývají na všech úrovních času a prostoru.

Retrogradita a zákon relativity

19. srpna 2009 v 14:44 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Retrográdní planety s sebou nesou odlišné vnímání času, což vede k tomu, že člověk zakouší také odlišné vnímání prostoru. Výsledná životní zkušenost se proto vždy velmi liší od toho, co by se dalo nazvat normou. Podle zákonů relativity neexistuje nic ve vesmíru samo o sobě, ale spíše funguje v souladu se zákony všeho ostatního, co je s tím spojeno. Kola auta se otáčejí v přímé úměrnosti k tlaku, který člověk vyvíjí na plynový pedál. Zároveň se zdá, že sama zem se pohybuje v závislosti na kolech. A tak je tomu ve vesmíru se vším. Stejně jako lidé s direktními planetami mají určité vnímání času a prostoru a prostřednictvím tohoto vnímání žijí své životy, mají také retrográdní lidé své časoprostorové vztahy. Jejich vnímání těchto dimenzí bytí se však od vnímání lidí bez retrográdních planet liší.

Retrogradita a individualita

18. srpna 2009 v 10:11 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Je zajímavé pozorovat, jak znamení a domy, ve kterých se retrográdní planety nalézají, určují, jakou fázi retrográdního procesu si zvolí člověk jakožto fázi pro svůj život nejpohodlnější. Následkem toho si různí lidé, se stejnými retrográdními planetami, ale umístěnými v rozdílných znameních nebo domech, přirozeně volí různé fáze retrográdního procesu. Lidé se stejnými retrográdními planetami se mohou proto ve svém jednání lišit.

Z tohoto důvodu byla pravá povaha retrográdních planet po tolik let obestřena iluzemi. V rámci těchto planet totiž existuje nesčíslné množství variant jedinečného lidského projevu. Pregnantně řečeno, kombinace retrográdní planety v určitém znamení s dvanácti možnými domy a tři sta šedesáti stupni o něčem svědčí. O tom, že stejným způsobem bude tuto retrográdní planetu s největší pravděpodobností užívat stejným způsobem každý čtyřtisící třístý dvacátý člověk. Přirozeně, že to interpretaci astrologa značně ztěžuje a vysvětluje to názorněji, proč zůstávaly retrográdní planety po dlouhá léta velkou neznámou. Ve skutečnosti to však opět zdůrazňuje velkou svobodu, kterou má člověk, když se osobně rozhoduje, jak bude svých planet užívat.

Retrográdní planety v domech

17. srpna 2009 v 16:13 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Nachází-li se retrográdní planeta v určitém domě, soustřeďuje se třífázový retrográdní proces na oblast životní zkušenosti, kterou tento dům představuje. Člověk se bude pokoušet prodloužit co nejvíce tu fázi retrográdního procesu, která je s domem, jehož prostřednictvím se projevuje, nejvíce v souladu, a zkrátit tu fázi, která je s oblastmi, které dům představuje, v souladu nejméně.

Retrográdní planety ve znameních

17. srpna 2009 v 16:12 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Retrográdní planeta v určitém znamení na sebe bere celkové zabarvení tohoto znamení a směruje jeho energie nazpět v čase. Člověk prožívá v tomto životě přesně takové zkušenosti, kterými už prošel v minulých inkarnacích, podle toho, o jakou retrográdni planetu se jedná. Z nějakého důvodu, snad kvůli niternému pocitu duše, že karmická lekce nebyla dokončena nebo vyřešena k osobní spokojenosti nižšího já, člověk neustále přivolává do svého života stále stejné situace. Skutečnost je taková, že se snaží v tomto životě k nevyřešené lekci vracet. A protože charakter života, stejně jako místo, které v něm člověk zaujímá, záleží na tom, jak vnímá svět kolem sebe, nežije člověk díky svým retrográdním planetám ve skutečnosti v časové zóně tohoto života.

Co je to retrogradita?

16. srpna 2009 v 10:40 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Co je to retrogradita?


Když sedíme v rychlíku a předjíždíme pomalu jedoucí vlak, máme dojem, jakoby pomalejší vlak jel nazpět, ikdyž víme, že to není pravda.
Protože astrologie vychází při sledování sluneční soustavy z geocentrického pohledu (pohledu ze Země) a stává se, že se planety vůči Zemi pohybují rychleji nebo pomaleji, může tak dojít k podobné situaci, kdy se planeta po určitou dobu pohybuje jakoby proti směru a jedná se o tzv. retrográdní (zpětný) pohyb planety.

Slunce a Luna nemůžou být nikdy retrográdní.

Retrogradita a karma

16. srpna 2009 v 10:39 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Retrogradita a karma


Retrogradita způsobuje nejenom návrat ke včerejšku, minulému měsíci a minulému roku, ale také navozuje regresi do minulých životů. A vzpomínky z těchto životů mnohou silně zasahovat do současné inkarnace. Tyto vzpomínky zahrnují určité události nebo lidi, kteří měli v minulém životě pro člověka takový význam, že zasahují až do přítomnosti.

V čem se liší klasická a karmická astrologie?

15. srpna 2009 v 19:37 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

V čem se liší klasická a karmická astrologie?


Retrogradita a magnetismus:
Ve vesmíru neexistuje nic, co by nemělo magnetismus. Víme, že samotná myšlenka přitahuje myšlenku jí podobnou.
Každý člověk má své vlastní magnetické energie, jejichž povaha záleží zcela na uspořádání jeho horoskopu. Každá konstelace přitahuje jisté věci a zároveň jiné odpuzuje. Celý svět je proto současně v pozitivním i negativním stavu.

Karmická astrologie

15. srpna 2009 v 14:07 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Karmická astrologie

Karmická astrologie


Kůň - Dažbogovo zvíře

15. srpna 2009 v 14:05 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem
Kůň - Dažbogovo zvíře

Kůň - Dažbogovo zvíře

Komoň, klusák, tarpan - jedno z nejuctívanějších zvířat u slovanů.

Vlk - Dažbogovo zvíře

14. srpna 2009 v 14:22 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Vlk - Dažbogovo zvíře

Vlk - Dažbogovo zvíře


Vlčí jáma

14. srpna 2009 v 14:22 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Vlčí jáma

Život na vsi nebyl dříve jednoduchý. Člověk se musel pořádně otáčet, aby uživil sebe, natož pokud měl rodinu. Od svítání do setmění se pracovalo na poli a za večerů muži opravovaly postroje na dobytek a ženy zašívaly dětské hadérky a punčochy. Těch bylo vždycky dost. Oblečení na dětech jen hořelo. Tak to bylo i u Bartůňků z Haklových dvorů nedaleko od Českých Budějovic. Doma měl pantáta dvě nedopeřená kuřátka a třetí bylo na cestě. Vlastnil pouze malé políčko a jednu kravku, skromné to živobytí pro několik hladových krků. Naštěstí jej pán Bůh obdařil hudebním talentem a tak si chodil přivydělávat hraním na housle po různých slavnostech. Vždy se alespoň život pohnul k veselejší notě a občas i nějaká ta výslužka padla a to bylo pak doma radosti.

Prchlivost se nevyplácí

13. srpna 2009 v 9:11 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Prchlivost se nevyplácí

V dávných časech bývala v novoveských samotách v lese nad Hrdličků stavením, kamenná studánka. Voda v ní byla čistá jako křišťál. Avšak její přirozenou krásu hyzdila obrovská ropucha. Ráda sedávala na kamenném okraji studánky a vyhřívala si na sluníčku své bachraté bradavičnaté tělo. Jakmile se z nebe začaly snášet k zemi prví kapky deště, začala hlasitě a táhle kvákat a hopsat kolem studánky jako by tančila. Nad jejím počínáním kroutili lidé hlavami a věřili, že se určitě jedná o nějakou čarodějnici, která byla za své chování proměněna v ropuchu.

Pekelní posluhovači

12. srpna 2009 v 19:07 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Pekelní posluhovači

V dávných časech, kdy nebyl lid rozptylován mediálními prostředky a jinými technickými vymoženostmi, měl člověk omnoho blíže k přírodním jevům a někdy si i zahrával z tajemnými a temnými silami.

Čertovo psisko

10. srpna 2009 v 14:46 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Čertovo psisko

Celá naše Země je protkána stezkami, cestičkami a silnicemi, jenž jsou spojnicemi mezi lidmi. Ale občas si tyto místa našly tajemné temné síly pro své rejdy, aby tak pocestným znepříjemnili jejich putování. Tak tomu bylo také u vesničky Jankov. Na severní straně od této vsi je křižovatka a tu protíná "Mrtvá cesta" vedoucí do Netolic. U zmíněné křižovatky stojí již desítky let veliký dřevěný kříž. Ale jakým důvodem bylo jej zde vystavět?

KVĚTINOVÝ HOROSKOP

10. srpna 2009 v 14:46 | Ignitus Ventus |  Horoskopy
Tak a tentokrát je to květinový horoskop. Snad vás zaujme.

Kostel sv. Víta

7. srpna 2009 v 20:37 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Kostel sv. Víta

Tam kde se počíná zdvíhat k nebesům Blanský les, jihozápadně 10 km od Českých Budějovic u vsi Habří se nachází světem zapomenutý a mezi lesními hvozdy skrytý kostel sv. Víta. Svého času byl velice oblíben a lidmi ze širokého okolí hojně navštěvován. Ale proč byl okolo něho toliký zájem veřejnosti a naopak byl trnem v oku bývalého faráře z Dubného ?

Tajemní Keltové

5. srpna 2009 v 18:49 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Tajemní Keltové

Kdysi obývali Keltové celý evropský kontinent a zanechali zde po sobě cenné dědictví. Ať se jedná o lidová řemesla, ražení mincí, kulturu či duchovní bohatství, které dnes přichází opět po tisíciletích do povědomí lidí.

Perchta z Rožmberka(BÍLÁ PANÍ)

5. srpna 2009 v 18:47 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Perchta z Rožmberka

V dějinách českého národa se nedá přehlédnout starověký rod pánů z Růže. Rod rožmberský byl velice bohatý a silný. Své doby si stál hned na místě po králi.

Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

5. srpna 2009 v 18:44 | Ignitus Ventus |  Tajemné příběhy a výpravy za tajemnem

Tajemné příběhy
a výpravy za tajemnem